Το Σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ στη Βασική Δράση για Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων (ΚΑ1) για το 2017-2019 με εγκεκριμένο σχέδιο υλοποίησης με κωδικό 2017-1-EL01-KA101-035309

Αναλυτικά

“We enhance our students’ aspiration through training and imagination”

“Ενισχύουμε των μαθητών μας τη φιλοδοξία μέσα από κατάρτιση και φαντασία”

Σε μια γοργά αναπτυσσόμενη – τεχνολογικά αλλά και οικονομικά – κοινωνία, θέλοντας να γνωρίσουμε έμπρακτες και δοκιμασμένες εφαρμογές σύγχρονων παιδαγωγικών και διδακτικών θεωριών, ώστε να ανταποκρινόμαστε επιτυχέστερα στις ανάγκες των μαθητών μας σχεδιάσαμε το παρόν έργο.
Μια ομάδα εννέα καθηγητών του σχολείου χωρίστηκε σε επιμέρους ομάδες και  παρακολούθησε επιμόρφωση στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

α) τη δημιουργία ενός ψηφιακού σχολείου

β) την υιοθέτηση σύγχρονων, ψηφιακών τεχνικών παιγνιώδους μάθησης στη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων (STEAM)

γ) τη συγκριτική αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων και σύγχρονων μορφών ψηφιακής αξιολόγησης μαθητών.

Ειδικότερα, θα επιθυμούσαμε να εστιάσουμε:
Σε επίπεδο δεξιοτήτων διοίκησης:

 • Ψηφιακή στροφή του Σχολείου και αλλαγή του ρόλου που έχει ο Διευθυντής ώστε να διαχειριστεί τις αλλαγές στο σχολείο, τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των γονέων και της τοπικής κοινωνίας.

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας:

 • Αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του σχολείου: κινητές συσκευές, δίκτυο, σύνδεση με περιβάλλοντα και εργαλεία μάθησης σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης.
 • Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης με έργα του σχολείου και διαμοιρασμός γνώσεων και εμπειριών με άλλες σχολικές μονάδες της Ευρώπης.
 • Διαδικτυακή σύζευξη του σχολείου μας με άλλα σχολεία και οργανισμούς ερευνώντας διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών.


Σε επίπεδο δεξιοτήτων προσωπικού:

 • Εκμάθηση της πολιτικής BYOD και για θέματα ψηφιακής ασφάλειας.
 • Εκμάθηση εργαλείων STEM ώστε να προσεγγιστούν διεπιστημονικά οι διδασκόμενες Θετικές Επιστήμες χρησιμοποιώντας την Επιστήμη των υπολογιστών.
 • Εκμάθηση των Web 2.0 εργαλείων και Cloud Τεχνολογίας και ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.


Σε επίπεδο νέων μεθόδων ή εργαλείων διδασκαλίας:

 • Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση στη μάθηση μέσω παιγνίων (game-based learning).


Σε επίπεδο οργάνωσης διδασκαλίας – μάθησης:

 • Δημιουργία και διαχείριση ψηφιακών πόρων εκμάθησης.
 • Ενσωμάτωση νέων τρόπων αξιολόγησης (π.χ. τύπου Pisa) στους οποίους η Ελλάδα κατέχει χαμηλή θέση στην κατάταξη τα τελευταία χρόνια.
 • Καλή πρακτική σε νέες διδασκαλίες καθώς και νέες πρακτικές σε μοντέλα αξιολόγησης.

Δράσεις

 • Σεπ 2016 – Δημιουργία Ομάδων Εργασίας, Δημιουργία Ψηφιακού Χώρου Συνεργασίας
 • Οκτ 2016- Ιαν 2017 – Προετοιμασία ομάδων, Ενημερωτικές συναντήσεις, συγγραφή της Αίτησης
 • Ιαν 2017 – Υποβολή της Αίτησης
 • Μάι 2017 – Έγκριση του Σχεδίου από το ΙΚΥ
 • Ιουν-Σεπ 2017 – Ενημέρωση ομάδων, αναζήτηση φορέα(ων) υποδοχής για δομημένα σεμινάρια σύμφωνα με το σχέδιό μας
 • Σεπ 2017 – Ενημερωτική ημερίδα από το ΙΚΥ στην Αθήνα
 • Οκτ 2017 – Απρ 2018 – Ενημερωτικές συναντήσεις, ανάλυση θεμάτων, προετοιμασία της 1ης κινητικότητας συναδέλφων
 • Απρ 2018 – 1η Κινητικότητα εκπαιδευτικών του σχολείου μας, συμμετοχή σε δομημένο σεμινάριο με τίτλο «Βέλτιστες Πρακτικές για Συγκριτική Αξιολόγηση σε Σχολεία της Φινλανδίας και της Εσθονίας»
 • Σεπ 2018 – 2η Κινητικότητα εκπαιδευτικών του σχολείου μας, συμμετοχή σε δομημένο σεμινάριο με τίτλο «Ενσωμάτωση στη διδακτική διαδικασία Τεχνικών Παιγνιώδους Μάθησης »
 • Οκτ 2018 – 3η Κινητικότητα εκπαιδευτικών του σχολείου μας, συμμετοχή σε δομημένο σεμινάριο με τίτλο «Πως θα γίνει το Σχολείο μας περισσότερο Ψηφιακό»

(Ανανεώνεται συνεχώς…)